Gwerk

Edmund Gwerk

Edmund Gwerk sa narodil 15. februára 1895 v Banskej Štiavnici, zomrel 4. decembra 1956 v Bratislave. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, na VŠVU v Budapešti, na AVU v Prahe, dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty vo Viedni, v Mníchove, v Berlíne, v Paríži, v Ríme a vo Florencii. V roku 1932-1938 maliar v Bratislave, od roku 1938 žil v Banskej Štiavnici. Maľoval portréty, figurálne a najmä krajinárske diela s námetmi Banskej Štiavnice a okolia. Významný predstaviteľ slovenského maliarstva v medzivojnovom a povojnovom období. V rannej fáze rozvíja realistickú portrétnu a krajinársku tvorbu v duchu tradícií akademickej maľby. Pre jeho ďalší vývin bola rozhodujúca orientácia na expresionizmus. Od polovice 20.rokov, najmä pod dojmom diel A. Jasuscha, prehlbuje sa jeho filozofické a sociálne cítenie i snaha tlmočiť ho v údernom expresívnom výraze. Banskoštiavnický kraj, poznamenaný biedou, stáva sa trvalým zdrojom jeho umelecky zrelého prejavu. Obrazy drsnej a monumentálne prírody a figurálnej kompozície symbolizujú dramatickú atmosféru doby a vyjadrujú charakter kraja a ťažké podmienky života. Gwerkova tvorba znamená v kontexte domáceho výtvarného vývinu významný príspevok do jeho sociálne orientovaného prúdu. Účastník protifašistického hnutia aj príprav SNP. Zanechal aj množstvo článkov, prednášok, denníkových záznamov, korešpondencie. Veľkú pozornosť venoval záchrane pamiatok v Banskej Štiavnici. Jeho diela sú v SNG a v galériách viacerých slovenských miest. Edward Gwerk vystavoval v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Nových Zámkov, Košiciach, Rimavskej Sobote, Žiline, Martine a Nitre.

Brezy na Sitne

1923, olej na lepenke, 60x50 cm